logo
Návody sportnet.online

K možnosti vytvoriť nové licenčné konanie je možné pristúpiť z obrazovky zoznamu licenčných konaní, na ktorú je možné sa dostať prostredníctvom položky menu Licenčné konania. V prípade, že už existujú licenčné konania, je možné ich upravovať kliknutím na položku v zozname. Pre vytvorenie nového licenčného konania je potrebné kliknúť na tlačidlo "Nové konanie" v pravom dolnom rohu obrazovky.

Hlavičkové údaje

Pred vytváraním štruktúry licenčného konania je potrebné zadať hlavičkové údaje, ktorými je názov konania a dátum ukončenia konania. Oba údaje sú povinné. Pred pokračovaním je potrebné hlavičkové údaje uložiť kliknutím na tlačidlo Pokračovať.Účastníci konania

Účastníkov konania je možné pridať do konania až do momentu otvorenia konania. Každému účastníkovi je po otvorení konania zaslaná pozvánka a je pre neho vytvorená osobitná inštancia konania.

Účastníka je možné pridať kliknutím na tlačidlo "Pridať účastníka"

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí modálne okno, v ktorom je potrebné vybrať právnickú osobu, ktorá sa má konania zúčastniť. V právnických osobách je možné vyhľadávať. Konkrétnu právnicku osobu je ale potrebné potvrdiť výberom zo zoznamu.

Po výbere právnickej osoby je potrebné vybrať profil právnickej osoby, ktorý sa má konania zúčastniť.

Nakoniec je potrebné zadať sportnet id konkrétnej fyzickej osoby, ktorá bude do konania pozvaná. Musí to byť konkrétne jedna osoba, tá nasledne po prijatí pozvánky bude vedieť delegovať právomoc účasti na konaní aj na inú fyzickú osobu.

Účastníka je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla "Uložiť". Nasledne je potrebné znova potvrdiť, že ide o osobu s menom, ktoré sa zobrazí v potvrdzovacom okne.

Po pridaní sa osoba zobrazí v zozname. Až do momentu otvorenia konania je možné osobu odstrániť kliknutím na tlačidlo "Odstrániť". V takom prípade sa po otvorení danej osobe pozvánka nepošle.

Vytváranie štruktúry konania

Štruktúra konania sa skladá z časti a ich dokumentov. Pre vytvorenie dokumentov, ku ktorým v rámci inštancií budú môcť účastníci prikladať súbory, je najprv potrebné vytvoriť minimálne jednu časť, ktorá bude združovať dokumenty.

Vytváranie časti konania

Časť konania je možné vytvoriť kliknutím na tlačidlo "Pridať časť".

Po kliknutí na tlačidlo sa vytvorí generická časť súťaže s názvom "Časť". Tú je možné prepísať a nasledne prepisovať až do momentu otvorenia konania. Taktiež je možné pridať kontrolné skupiny, ktorej členovia budú mať prístup z inštanciám konania a v rámci týchto časti budú môcť revidovať pridané prílohy v podradených dokumentoch.

Kontrolné skupiny sú skupiny, ktoré si môže vytvoriť profil právnickej osoby v rámci aplikácie CRM.

V spodnom riadku okna sa nachádza tlačidlo uložiť. Tým je možné uložiť zmeny v konaní, ale iba v prípade, že existujú zmeny, ktoré ešte neboli uložené. Zmeny v konaní sa priebežne ukladajú automaticky. Či sú zmeny uložené je možné skontrolovať na ľavej strane riadka, kde je zobrazená buď hláška "Všetko je uložené" alebo "Niektoré zmeny nie sú uložené".

Vytváranie dokumentov

Nový dokument v rámci časti konania je možné vytvoriť kliknutím na tlačidlo "Pridať dokument" pri úprave konkrétnej časti konania. Nasledne sa vytvorí nový generický dokument s názvom "Dokument".

Jediným povinným atribútom dokumentu je jeho názov a ten, rovnako ako iné upravovateľné atribúty časti a dokumentov je možné upravovať do momentu otvorenia konania.

Okrem názvu je možné upraviť dátum ukončenia dokumentu a jeho popis.

Dátum ukončenia určuje, či je možné upravovať dokument do dátumu iného, ako je dátum ukončenia celého konania.

Popis dokumentu je možné upraviť kliknutím na tlačidlo "Upraviť popis". Popis sa realizuje prostredníctvom widgetov.

Zdieľanie dokumentov

Dokument je možné taktiež zdieľať s inými dokumentami iných licenčných konaní. Prílohy, ktoré budú nahrané k jednému dokumentu sú tak nahrané aj k ostatným zdieľaným dokumentom.

Zdieľať dokument je možné kliknutím na tlačidlo "Upraviť zdieľania", čím sa otvorí modálne okno pre nastavenie zdieľania.

V modálnom okne sa zobrazí strom všetkých licenčných konaní organizátora. Pre zdieľanie s iným dokumentom je potrebné dokument nájsť v rámci príslušného konania. Po kliknutí na neho sa nastaví zdieľanie a vedľa dokumentu v modálnom okne sa zobrazí "Zdieľané". Po znovukliknutí na dokument sa zdieľanie zruší a príznak "Zdieľané" zmizne.

Účastník konania v rámci svojej inštancie pri prikladaní súborov k dokumentu má možnosť vybrať zo zoznamu zdieľaných konaní tie, do ktorých si praje prílohu skopírovať.

Zmazanie konania

Konanie je možné zmazať len kým nebolo otvorené. Po otvorení konania je konanie, rovnako ako jeho inštancie, nezmazateľné. Zmazanie sa realizuje kliknutím na červené tlačidlo "Zmazať" v spodnom riadku na obrazovke úpravy konania.

Vytvorenie kópie konania

Konanie je možné v ktoromkoľvek stave skopírovať. V takom prípade vznikne nové konanie s rovnakou štruktúrou a účastníkmi, ako konanie, ktoré bolo skopírované. Takéto konanie ale nie je otvorené a tak je možné jeho hlavičku, štruktúru a účastníkov meniť až do momentu otvorenia. Kopírovanie konania sa realizuje kliknutím na modré tlačidlo "Vytvoriť kópiu" v spodnom riadku na obrazovke úpravy konania.

Otvorenie konania

Otvorenie konania je úkon, ktorým sa licenčné konanie uzatvárí pre úpravy a vytvoria sa inštancie licenčných konaní pre každého účastníka konania. Každý z účastníkov je o pozvaní do licenčného konania informovaný správou, ktorá mu bude doručená do my.sportnet.online a tomto doručení je informovaný aj e-mailovou správou. Otvorenie konania sa realizuje kliknutím na zelené tlačidlo "Otvoriť konanie" v spodnom riadku na obrazovke úpravy konania.

Otvorená inštancia konania je v stave "Čaká na prijatie" a až do prijatia pozvánky účastníkom nie je možné jednotlivé dokumenty v inštancii konania upravovať.

Predĺženie konania

Predĺženie konania je úkon, ktorým sa všetkým inštanciám licenčného konania zmení dátum ukončenia konania. Predĺženie konania sa realizuje kliknutím na modré tlačidlo "Predĺžiť konanie" v spodnom riadku na obrazovke úpravy konania. Predĺžiť je možné iba otvorené konanie.

Uzatvorenie konania

Uzatvorenie konania je úkon, ktorým sa všetkým inštanciám licenčného konania zmení stav na uzatvorené a nebude možné pridávať ďalšie prílohy a komunikáciu. Uzatvorenie konania sa realizuje kliknutím na červené tlačidlo "Uzatvoriť konanie" v spodnom riadku na obrazovke úpravy konania. Ukončiť je možné iba otvorené konanie.