logo
Návody sportnet.online

Modul licečných konaní je modulom platformy sportnet.online, ktorý umožňuje organizátorovi, teda konkrétnej právnickej osobe, organizovať konania s inými právnickými osobami zastúpenými fyzickymi osobami (ďalej ako účastníci konania). Títo účastníci môžu účasť na konaní delegovať ďalším fyzickým osobám. Okrem organizátora a účastníkov do konania môžu vstupovať aj členovia kontrolných skupín (auditori), ktorým deleguje práva organizátor konania.

Cieľom licenčného konania je zhromažďovať a archivovať komunikáciu a prílohy medzi organizátorom a účastníkom na účel rozhodnutia o udelení, resp. neudelení licencie alebo iného oprávnenia.

Modul licenčných konaní funguje z dvoch perspektív:

 1. Licenčné konanie
 2. Inštancia licenčného konania

Licenčné konanie

Licenčné konanie je objekt vlastnený organizátorom a určuje názov, termíny, účastníkov a štruktúru konania.

Štruktúra licenčného konania sa skladá z troch častí:

 1. Hlavička licenčného konania
 2. Časti licenčného konania
 3. Dokumenty časti licenčného konania

Hlavička licenčného konania

Hlavička licenčného konania obsahuje stav, názov a dátum ukončenia licenčného konania. Konanie môže byť v troch stavoch - je v procese úpravy (účastníci zatiaľ neboli pozvaní), je otvorené (účastníci boli pozvaní a konanie nie je možné ďalej upravovať) alebo uzatvorené (konanie nie je možné ďalej upravovať a účastníci ďalej nemôžu upravovať svoje inštancie). Názov a dátum ukončenia sa po otvorení konania kopírujú do každej inštancie licenčného konania a pre každú inštanciu sú tieto hlavičkové údaje individuálne ďalej nemenné. Prípadna zmena dátumu ukončenia licenčného konania musí byť všeobecná pre všetky vytvorené inštancie licenčného konania.

Časť licenčného konania

Časť licenčného konania určuje štruktúru licenčného konania a zoskupuje jednotlivé dokumenty a ich prípadné prílohy a komunikáciu do celkov. Každá časť má svoj názov a prípadné kontrolné skupiny, ktorých členovia môžu nasledne vstupovať do inštancií licenčných konaní a na základe týchto priradení kontrolovať prílohy dokumentov podradených dokumentov. Počet časti nie je nijak obmedzený.

Dokument

Dokument časti licenčného konania je najmenšou časťou štruktúry licenčného konania a je priestorom pre ukladanie komunikácie a príloh ku konkrétnej téme licenčného konania. Má svoj vlastný názov, dátum ukončenia, ktorý sa môže líšiť od dátumu ukončenia celého konania a popis, ktorý sa zobrazí účastníkovi konania v jeho inštancii. Dokument môže byť zdieľaný s iným dokumentom iného licenčného konania (obe licenčné konania musia byť vlastnené rovnakým organizátorom). V takom prípade je možné pri nahrávaní prílohy účastníkom nahrať prílohu automaticky aj do zdieľaného dokumentu v inom konaní.

Inštancia licenčného konania

Inštancia licenčného konania je objekt vlastnený účastníkom konania, ktorý kopíruje obsah licenčného konania a obsahuje len vlastné prílohy a komunikáciu medzi účastníkmi konania, organizátorom a auditormi.

Otvorením licenčného konania vzniká pre každého účastníka licenčného konania nová inštancia tohoto konania a o pozvaní do konania je informovaný správou do svojho sportnet.online konta a taktiež je e-mailovou správou upovedomený o tom, že má vo svojom konte novú správu. Do prijatí pozvánky je inštancia konania v stave Pozvaný a inštanciu konania nie je možné upravovať. Prijatím pozvánky sa stav inštancie mení na Otvorené a účastníkovi je povolené pridávať prílohy a komunikáciu k jednotlivým dokumentom.

Dokument sa upravuje dvoma spôsobmi. Každá úprava sa ukladá a zobrazuje v Zázname o zmenách pod konkrétnym dokumentom:

 1. Prílohou - k dokumentu je možné nahrať jeden alebo viacero súborov, ktoré sa pri dokumente budú zobrazovať. Prílohy je možné nahrávať aj opakovane a taktiež je možné niektoré prílohy dodatočne označiť ako nerelevantné alebo neaktuálne. Ak je dokument zdieľaný s iným dokumentom inej inštancie licenčného konania, je možné prílohu zdieľať aj s týmto dokumentom. Organizátorovi licenčného konania je dovolené taktiež kopírovať súbory z inej inštancie licenčného konania.
 2. Komentárom - komentovať dokument je umožňené každej strane, teda rovnako organizátorovi, účastníkovi aj členovi konktrolnej skupiny. Komentár, rovnako ako príloha, mení stav dokumentu.

Každý dokument sa môže v každej inštancii nachádzať v piatich stavoch, vždy ale v konkrétne jednom stave:

 1. Čaká na úpravy - dokument je nedotknutý ako organizátorom konania, tak aj účastníkom. V takom prípade je potrebný zásah v podobe prílohy alebo komentára, v opačnom prípade nie je dovolené organizátorovi ani konktrolnej skupine ďalej meniť stav tohto dokumentu.
 2. Čaká na schválenie - dokumentu bola priradená príloha alebo komentár a čaká sa na ďalšiu zmenu stavu.
 3. Schválené - organizátor alebo člen konktrolnej skupiny schválil zmeny a ďalšie zmeny nevyžaduje.
 4. Rozpracované - organizátor manuálne označil dokument ako rozpracovaný a indikuje tak potrebu ďalších úprav.
 5. Nesplnené - organizátor zamietol zmeny, ktoré boli vykonané na dokumente, prípadne indikuje, že zmeny neboli dodané včas alebo riadne.

Každá časť konania môže, ale nemusí mať záverečnú správu vypracovanú členom kontrolnej skupiny a môže sa nachádzať v jednom z týchto stavov:

 1. Schválené - všetky dokumenty pod časťou boli schválené
 2. Neschválené - jeden alebo viacero dokumentov pod časťou ešte neboli schválené
 3. Nesplnené - jeden alebo viacero dokumentov pod časťou neboli schválené a časti bola priradená záverečná správa

Každá inštancia konania ako celok sa môže nachádzať v jednom z troch stavov:

 1. Čaká na prijatie - zaslaná pozvánka nebola účastníkom konania prijatá
 2. Prebieha - pozvánka bola prijatá a v inštancii je možné vykonávať zmeny v podobe príloh, komentárov a záverečných správ
 3. Zrušené - pozvánka bola odmietnutá
 4. Ukončené - inštancia bola uzavorená a môže obsahovať súhrnnú záverečnú správu