logo
Návody sportnet.online

Hlasovanie per rollam

streda, 06.05.2020|Posledná aktualizácia 17.1.2022 11:35

Hlasovanie per rollam

Administrácia hlasovaní per rollam je dostupná na https://hlasovanie.sportnet.online/ (položka hlavného menu “Per rollam hlasovania”)

Hlasovanie “per rollam” znameá hlasovanie resp. vyjadrenie názoru elektronickou formou, teda nie riadnym zasadnutím.

Z pohľadu aplikácie ho môžeme vnímať ako spoločnú hlavičku jednotlivých bodov hlasovania. Každý bod hlasovania môže mať niekoľko odpovedí (napr.: ÁNO, NIE, ZDRŽUJEM SA, a pod.), ktorými sa za daný bod hlasuje.

Vytvorenie nového hlasovania per rollam

V zozname hlasovaní sa nachádza tlačidlo “Pridaj” pre pridanie nového hlasovania per rollam.


Základné nastavenia

Povinné polia v tejto sekcii sú názov hlasovania, jeho začiatok a koniec.

Popis k nepovinným textovým poliam:

 • Rozšírený popis per rollam hlasovania - formátované pole pre rozšírený popis hlasovania
 • Názov orgánu - používa sa v tlačenej verzii hlasovania. Pole sa predvyplní po zvolení skupiny v sekcii "Oprávnení hlasujúci". Túto hodotu je možné dodatočne upraviť.
 • Číslo hlasovania - používa sa v tlačenej verzii hlasovania. Je možné zadať akúkoľvek hodnotu. V tlači sa používa spolu s rokom, napr.: 123/2019. Ak nie je zadaná žiadna hodnota, v tlačenej verzii sa zobrazia bodky, napr.: ..../2019

Popis k jednotlivých checkboxom v tejto sekcii:

 • Notifikácie – checkbox sa zobrazuje a nastavuje individuálne pre každého prihláseného administrátora aplikácie. Každý prihlásený administrátor, ktorý môže upraviť per rollam si môže zaškrtnutím tohto poľa zvoliť, či bude dostávať notifikácie o jednotlivých hlasovaniach (t.j. po každom započítanom hlase dostane správu o tom, kto a ako hlasoval).
 • Anonymné - ak je hlasovanie označené ako anonymné, nezobrazujú sa mená hlasujúcich vo výsledkoch hlasovania, ani v tlačenej verzii.
 • Zverejnenie výsledkov po ukončení hlasovania - Ak je zvolená táto možnoť, zobrazí sa pole s URL, na ktorej budú dostupné výdlesky hlasovania pre verejnosť. Pokiaľ hlasovanie prebieha, zobrazí sa iba hlavička dokumentu. Ak je hlasovanie ukončené zobrazí sa rovnaký dokument, ako v tlačenej verzii hlasovania.Hlasujúci

Táto sekcia slúži na zvolenie účastníkov hlasovania. Najprv je potrebné zvoliť požadovanú skupinu, do ktorej patria účastníci hlasovania. Následne sa načíta zoznam členov skupiny z ktorých je možné vyberať.

Osoby bez práva hlasovať

Osoby bez práva hlasovať môžu byť napríklad kontrolóri alebo pozorovatelia. Je im prístupný hlasovací formulár rovnako, ako pre hlasujúcich. K jednotlivým bodom hlasovania môžu doplniť "odlišné stanovisko" a to aj po ukončení hlasovania.

POZOR: Napriek názvu sekcie "Osoby bez práva hlasovať", aplikácia umožňuje takéto osoby priradiť aj ako hlasujúcich. Vtedy má takáto osoba právo hlasovať aj dopĺňať odlišné stanoviská po ukončení hlasovania.

Osoby sa vyberajú z ponuky "Povolený používatelia". V ponuke sa nachádzajú všetci užívatelia, ktorí majú v palikácii "Hlasovanie" nastavenú rolu, alebo sa nachádzajú v sekcii "Hlasujúci". Taktiež je možné do tohto poľa zadať ľubovoľné sportnetId užívateľa.

Po stlačení tlačidla "Pridať" a potvrdení pridania sa zvolené osoby doplnia do tabuľky, kde jemožné zadať ku každému menu aj funkciu.

Body hlasovania

V tejto sekcii pridávame jednotlivé body hlasovania, za ktoré sa bude hlasovať. Tlačidlo “Pridať bod hlasovania” vytvorí segmet, na ktorý je potrebné kliknúť aby sa zobrazil jeho obsah.


Tlačidlo “Pridať odpoveď” slúži na pridávanie odpovedí k hlasovaniu. Odpoveď je len jednoduché textové pole napr. “ZA”, “PROTI”, “ZDRŽAL SA” a podobne. Na odstraňovanie odpovedí slúži červené tlačidlo [X].

Tlačidlo "Vymazať bod hlasovania" vymaže celý bod hlasovania.

Počet hlasov potrebný na prijatie - počet hlasov, ktorý je potrebný na prijatie uznesenia. Ak niektorá z odpovedí dosiahne alebo prevýši daný počet, v tlačenej verzii sa zobrazí ako odpoveď, ktorou sa prijalo uznesenie. Ak taká odpoveď neexistuje, uznesenie nebolo prijaté a v tlači sa zobrazí "hlasovaním sa nepodarilo prijať rozhodnutie". V tlačenej verzii sa zobrazia sa všetky odpovede, ktoré získali viac ako potrebný počet hlasov.

Minimálny / maximálny počet zvolených odpovedí - počet odpovedí, ktoré môže používateľ pri hlasovaní zvoliť. Ak zvolíte minimálny počet 0, otázka sa stáva nepovinnou a nie je nutné v nej hlasovať. Používateľ je následne v tlačenej verzii započítaný ku "nehlasoval". Predvolený stav je minimálne 1, maximálne 1, to znamená, že používateľ musí zvoliť práve jednu hodnotu.

Manuálne odoslanie správy účastníkom hlasovania

Ak má hlasovanie per rollam zvolenú kupinu a účastníkov, je možné všetkým odoslať courier správu. Tlačdlo nie je zobrazené vždy, ale zobrazí sa len za týchto podmienok:

 • hlasovanie bolo uložené a má svoje ID (zabráni odoslanie správy, kým nie je nové hlasovanie uložené v databáze)
 • hlasovanie má zvoleného aspoň jedného účastníka

Po kliknutí na “Odoslať courier správu” sa zobrazí modálne okno, v ktorom je predvyplnený text. Tento text je možné upraviť a správa sa odosiela tlačidlom “Odoslať správu”.


Spustenie hlasovania

Hlasovanie per rollam je spustené ak aktuálny dátum padne do intervalu nastaveného začiatku a konca hlasovania a užívateľ manuálne hlasovanie spustí tlačidlom "Spustiť hlasovanie". Spustenému hlasovaniu je možné zmeinť iba tieto polia:

 • dátum od
 • dátum do
 • notifikácie
 • Anonymné

Zmena dátumu "do" umožní hlasovanie predĺžiť, ak je to potrebné.


Ak je hlasovanie spustené, účastníci hlasovania môžu hlasovať vo verejnej časti aplikácie. Odkaz na hlasovanie dostanú v odoslanej "courier" správe.

Pre hlasovanie ktoré nie je anonymné sa na karte "Výsledky" zobrazujú priebežné výsledky hlasovania.

(!) POZOR: Každé hlasovanie musí byť spustené tlačidlom "Spustiť hlasovanie". Hlasovať je však možné, až keď nastane čas hlasovania nastavený v poli "Dátum hlasovania od". Po stlačení "Spustiť hlasovanie" sa účastníkom odošle courier správa s pozvánkou na hlasovanie, v ktorej je uvedený názov hlasovania, čas jeho začiatku a konca. Takto je možné hlasovanie pripraviť vopred a informovať o tom všetkých účastníkov s dostatočným časovým predstihom.

(!) POZOR: Ak je hlasovanie spustené, nie je možné zmeniť dátum jeho začiatku do budúcnosti tak, aby sa jeho stav zmenil na hlasovanie pripravené.

Ukončenie hlasovania

Hlasovanie je ukončené, ak uplynie jeho nastavené trvanie "dátum do".

POZOR: Ak je hlasovanie ukončené, nie je možné ho meniť ani vymazať.

Na karte "Výsledky" sa zobrazia konečné výsledky hlasovania.

Výsledky hlasovania

Na karte "Výsledky" sa v tabuľke zobrazujú výsledky hlasovania. V prípade spusteného (prebiehajúceho) hlasovania, ktoré nie je anonymné, sa zobrazujú priebežné výsledky, v prípade ukončeného hlasovania sa zobrazujú konečné výsledky.

Priebežné výsladky hlasovania, ak hlasovanie NIE JE anonymné.

Priebežné výsledky sa nezobrazujú pre anonymné hlasovanie! Administrátori nevidia, kto a ako hlasuje.

Priebežné výsledky sa nezobrazujú pre anonymné hlasovanie

Tlač hlasovania

Tlačidlom "Tlačiť" je možné zobrazit predvyplnený formulár per rollam hlasovania pripravený na tlač.

Toto tlačidlo nie je zobrazené počas vytvárania hlasovania (pred prvým uložením).


Ak je hlasovanie anonymné formulár neobsahuje mená hlasujúcich.

Odosielanie courier správ a notifikácií v procese hlasovania

V životnom cykle per rollam hlasovania, od jeho založenia po jeho ukončenie sú účastníci aj administrátori informovaný courier správami o jednotlivých udalostiach.

Správy sa zasielajú:

 • po spustení hlasovania tlačidlom "Spustiť hlasovanie" - správa sa posiela všetkým účastníkom hlasovania ako aj kontrolórom (užívatelia v sekcii Osoby bez práva hlasovať)
 • po zahlasovaní - správa sa posiela všetkým administrátorom hlasovania s informáciou o prijatom hlase. Ak je hlasovanie anonymné neposiela sa kto a ako hlasoval. Taktiež sa posiela správa hlasujúcemu s informáciou, že bol jeho hlas úspešne zaznamenaný.
 • po skončení hlasovania - správa sa odosiela, ak uplynie doba hlasovania. Odosiela sa iba "kontrolórom", t.j. užívateľom uvedeným v sekcii Osoby bez práva hlasovať.

Ďalšie návody na stiahnutie

Návod - hlasovanie PerRollam.docx
Návod - registrácia do sportnet.online.docx