logo
Návody sportnet.online

Sektory a predaj na miesto

utorok, 14.12.2021|Posledná aktualizácia 14.12.2021 18:16

Sektory a predaj na miesto

Každá udalosť sa koná v nejakom objekte, určenom pre usporadúvanie hromadných akcií (napr. štadión, divadlo, konferenčná miestnosť). Miesta pre hostí sú v týchto objektoch súčasťou väčších celkov - sektorov. Každý event v aplikácii ticketing, musí mať zadefinovaný aspoň jeden sektor.

Rozlišujeme dva typy sektorov:

 1. voľný predaj - lístok tohto sektora nie je viazaný na konkrétne miesto. Užívatelia si pri kúpe vstupniek vyberajú iba ich počet
 2. na miesto - lístky týchto sektorov sú viazané na konkrétne miesto. Administrátor pri vytvráraní zadáva počet radov a počet sedadiel v jednom rade. Užívatelia si pri kúpe vstupeniek vyberajú konkrétne miesta (pokiaľ sú voľné).

Pri vytváraní udalosti musíme určiť, či budeme sektory zadávať ručne, alebo budeme vychádzať z preddefinovaných šablón.

Výber šablóny sektorov pri vytváraní udalosti.

Dostupné možnosti pri voľbe šablóny sektorov sú:

 • Vlastné: sektory bude potrebné vytvoriť manuálne
 • NTC Senec: sektory štadióna NTC Senec
 • NTC Poprad: sektory štadióna NTC Poprad

Sektory štadiónov NTC Senec a Poprad nazývame štandardné sektory. Tieto sektory majú preddefinovaný typ (voľné alebo na miesto), kapacitu sektorov (ak sú na voľný predaj) alebo počet radov a sedadiel (ak sú viazané na miesto). Tieto údaje nie je možné meniť. Z týchto sektorov je možné vytvárať tzv. virtuálne sektory. Nový sektor nie je možné pridať ani mazať existujúce (okrem virtuálnych).

Sektory všeobecne (vlastné sektory)

Správa a manažment sektorov udalostí sa nachádza na záložke "Sektory". Formulár na Editáciu jednotlivých sektorov sa nachádza v pravom sidebare. Zoznam sektorov tvoria tlačidlá. Tlačidlo [+] slúži na pridanie nového sektora.

Pridanie nového sektora

Vytváranie a editácia sektorov

Každý sektor musí mať vyplnené povinné polia. Význam jednotlivých polí:

 • Názov sektora: ľubovoľný názov (v prípade štandardných sektorov bude predvyplnený)
 • ID sektora: identifikácia sektora. V prípade vytvárania vlastného sektora sa bude táto hodnota generovať automaticky pri písaní názvu. Hodnotu je možné ešte pred uložením zmeniť. Nie je ju možné meniť po uložení. V prípade štandardných sektorov ju nie je možné meniť vôbec.
 • Predaj viazaný na miesto: definuje, či je sektor na voľný predaj, alebo na miesto. Ak je na voľný predaj, bude potrebné zadať kapacitu sektora. Ak je viazaný na miesto, pole "Kapacita" sa nahradí novými poliami na zadanie počtu sedadiel v jednom rade a počet radov.
 • Kapacita: pozri bod "Predaj viazaný na miesto"
 • Počet sedadiel v jednom rade a počet radov: pozri bod "Predaj viazaný na miesto"
 • Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, Mena: polia pre zadanie ceny vstupenky v sektore
 • Začiatok predaja: dátum a čas spustenia predaja vstupeniek
 • Predaj iba povoleným skupinám: Vstupenky môžu zakúpiť iba užívatelia patriaci do zvolených skupín

Tlačidlom "Uložiť" sa zmeny sektora uložia, tlačidlom "Odstrániť" je možné sektor vymazať.

Štandardné sektory a ich delenie do virtuálnych sektorov

Štandardné sektory sú špeciálny prípad sektorov. Je to preddefinovaný sektor pre konkrétne miesto konania (vyberá sa pri vytváraní eventu z dostupných možností). Atribúty sektora ako počet sedadiel, radov je definovaný pevne a nie je možné ho meniť. Zo štandardného sektora je možné vytvoriť tzv. virtuálny sektor ktorému môžeme napríklad zmeniť cenu lástkov, alebo obmedziť predaj týchto miest pre konktrétnu skupinu Sportnet užívateľov.

Postup pri vytvorení virtuálneho sektora:

 1. označíme lístky (môžeme použiť checkboxy pre označenie celého riadku/stĺpca)
 2. Tlačidlom "Rozdeliť sektor" vytvoríme virtuálny sektor
Rozdelenie štandardného sektora.

Vytvorený virtuálny sektor je možné odstrániť v sidebare editácie sektora tlačidlom "Odstrániť".

Správa lístkov sektora

Po zvolení sektora v pravom sidebare sa načíta mapa sektora s lístkami usporiadanými v matici.

V prípade:

 • voľného predaja je mapa lístkov responzívna (počet stĺpcov v riadku sa prispôsobí šírke obrazovky).
 • predaja na miesto je počet stĺpcov v riadku daný pevne podľa nastavenia počtu sedadiel v rade. V tomto prípade je potrebné sektor horizontálne skrolovať myšou.
 • štandarndého sektora (NTC Senec, NTC Poprad, atď) je dostupné tlačidlo "Rozdeliť sektor" pre vytvorenie tzv. virtuálneho sektora.
Mapa štandardného sektora s predajom lístkov viazaných na miesto.

Lístky v mape sektora majú rôzne farby podľa toho v akom sú stave:

 • zelená: lístok voľný na predaj
 • oranžová: rezervovaný lístok (na osobu alebo na voucher)
 • červená: lístok je predaný alebo blokovaný

Sivé polia v mape sektora označujú nepredajné časti sektorov (napr vchod, schody, a pod.). Vyskytujú sa len v mapách štandardných sektorov (NC Senec, Poprad, ...)

Detail lístkov v sektore.

Každý lístok obsahuje dve klikateľné polia:

 • checkbox: slúži na hromadný výber lístkov. Ak je zvolený apoň jeden lístok, na dolnej lište sa zorbazia funkčné tlačidlá "Vytvoriť hromadný voucher", "Rozdeliť sektor" (len v prípade štandardného sektora)
 • číslo lístka: otvorí modálne okno s detailom lístka

Detail lístka a jeho úprava

Po kliknutí na číslo lístka v mape sektora sa otvorí modálne okno so všetkými detailami lístka v ktorom je možné jednotlivé atribúty lístka upravovať.

Formulár detailu lístka.

Základné údaje o lístku, ako je jeho číslo, sektor alebo cena nie je možné meniť. Medzi atribúty, ktoré je možne zmeniť patrí:

 • Názov lístka: interné použitie pre admin
 • Poznámka: interné použitie pre admin
 • Stav lístka: tlačidlá na zmenu stavu lístka. V prípade predaného lístka sa tam nachádza červené tlačidlo "Stornovaný"

Rezervácia lístka na Sportnet ID

Ak si užívateľ rezervuje lístok z verejnej časti ticketing portálu, bude sa nachádzať v stave "Rezervovaný na Sportnet ID". Lístok je možné rezervovať aj z administrácie pre konkrétneho Sportnet užívateľa. Takto rezervovaný lístok bude pridaný do košíka a užívateľ si ho môže zakúpiť po prihlásení do verejnej časti ticketing portálu.

Rezervácia lístka na Sportnet ID.

Pri rezervácii je potrebné zadať do poľa Sportnet ID ID užívateľa. Po opustení poľa alebo klinutí na tlačidlo s lupou sa spustí vyhľadávanie a predvyplní sa pole Meno a priezvisko. Následne je potrebné nastaviť:

 • Rezervácia do: Dátum a čas, do kedy bude vstupenka pre užívateľa rezervovaná.
 • Stav po uplynutí rezervácie: Pokiaľ si užívateľ vstupenku v danej lehote nezakúpi, lístok sa nastaví do zvoleného stavu (Blokovaný - nie je možné ho zakúpiť, Voľný - léstok voľný na predaj)

Rezerváciu lístka na Sportnet ID nie je možné zmeniť na rezerváciu na voucher.

Rezerváciu je možné zrušiť zmenou stavu lístka na Voľný, Blokovaný alebo Predaný.

Rezervácia lístka na Voucher

Lístok je možné rezervovať na voucher. Po úspešnej rezervácii sa vo formulári zobrazí pole s číslom vouchera, ktoré je možné zaslať užívatelovi Sportnetu, ktorí si ho následne uplatní. Význam polí Rezervácia do a Stav po uplynutí rezervácie je rovnaký ako v prípade rezervácie lástka na Sportnet ID.

Formulár rezervácie lístka na voucher.

Ak je lístok súčasťou hromadného vouchra, t.j. bol rezervovaný tlačidlom "Vytvoriť hromadný voucher", vo formulári sa bude nachádzať pole s kódom hromadného vouchra.

Rezerváciu lístka na voucher nie je možné zmeniť na rezerváciu na Sportnet ID.

Rezerváciu je možné zrušiť zmenou stavu lístka na Voľný, Blokovaný alebo Predaný.

Stav lístka "Predaný"

Ak si užívateľ zakúpi lístok, bude sa nachádzať v stave "Predaný", kde je možné vidieť ktorý užívateľ ho má zakúpený. Z admin je taktiež možné lístok uviesť do stavu "Predaný". Stačí vyplniť Sportnet ID užívateľa, ktorému bude lístok patriť. Predaj lístka je možné stornovať tlačidlom "Stornovaný".


Ak bol lístok zakúpený formou hromadného vouchra, zorbazí sa pole s kódom hromadného vouchra a tiež pole s kódom vouchra na konkrétny lístok, ktorým si ho môže Sportnet užívateľ uplatniť.

Lístok zakúpený cez hromadný voucher.

Pri predanom lístku sa vedľa tlačidla "Uložiť" sa nachádzajú dve funkčné tlačidlá:

 • Označiť ako použitý: lístok sa označí ako použitý
 • Tlač: zobrazí PDF pre tlač lístka

Storno lístka

Predaný lístok je možné stornovať. Nastavíme stav "Stornovaný". Následne je potebné zvoliť stav lístka po stornovaní:

 • voľný: vráti lístok späť do predaja
 • blokovaný: lístok nebude možne zakúpiť z verejnej časti portálu Ticketing

Tlačidlom "Stornovať" sa predaj lístka vystornuje. Lístok tak nie je možné použiť na návštevu udalosti a prípadný prechod cez turniket bude zamietnutý.

Storno predaného lístka.

Systém poukážok (vouchrov)

Aplikácia Ticketing umožňuje predaj lístkov systémom tzv. vouchrov (poukážok). Každý voucher má svoj kód, ktorý je možné zaslať Sportnet užívateľovi a ten si vie daný voucher pomocou jeho kódu uplatniť vo verejnej časti aplikácie Ticketing.

Rozlišujeme tri druhy vouchrov:

 1. Voucher na rezerváciu
 2. Hromadný voucher
 3. Voucher na lístok

Voucher na rezerváciu

Vytvorenie tohto vouchra je opísané v kapitole Rezervácia lístka na Voucher. V princípe ide o rezerváciu miesta pre Spornet užívateľa, ktorého Sportnet ID nepoznáme, ale môžeme mu odovzdať kód vouchra ktorý si uplatní. Užívateľ musí prejsť štandardným procesom objednávky (zadanie dodatočných údajov k lístku, dodacia a fakturačná adresa, platba). Po úspešnom uplatnení si rezervačného vouchra lístok prechádza do stavu "predaný" a je možné ho použiť na vstup (turniket). Lístok je možné aj stornovať.

Hromadný voucher

Ide o voucher na ktorom je rezervovaných viacero lístkov, ktoré nemajú svojho majiteľa. Sportnet užívateľ (objednávateľ), ktorý si bude uplatňovať hromadný voucher nevypĺňa žiadne dodatočné údaje k lístkom, iba realizuje a zaplatí objednávku za všetky rezervované lístky (Suma objednávky môže byť aj nulová. V tomto prípade platba neprebieha). Po úspešne spracovanej objednávke bude užívateľovi zaslaná faktúra a tiež vygenerované kódy vouchrov na lístky, ktoré mal rezervované a zaplatil.

Všetky lístky, uhradené naraz v rámci hromadného vouchra prechádzajú do stavu "predaný", ale kým si ich konkrétny Sportnet užívateľ neuplatní, nemajú svojho majiteľa (v detaile lístka v admin rozhraní sú iba kódy hromatného vouchra a vouchra na lístok, ale chýba užívateľ). Kým nemá lístok svojho majiteľa, nie je možné ho použiť na vstup (prechod cez turniket)

Každý rezervovaný lístok hromadného vouchra má priradený samostaný kód vouchra ktorý je potrebné najprv uplatniť konkrétnym Sportnet užívateľom. Inak nebude možné použiť ho na vstup na udalosť (prechod cez turniket)! Kódy prídu objednávateľovi lístkov v courier správe po uplatnení si hromadného vouchra vo verejnej časti aplikácie Ticketing.

Na vytvorenie hromadného vouchra slúži tlačidlo "Vytvoriť hromadný voucher" (viď kapitolu Správa lístkov sektora). Tlačidlo sa zobrazí po označení lístkov.

Formulár na vytvorenie hromadného vouchra

Informácie k poliam, ktoré je potrebné vyplniť pri vytváraní hromadného vouchra:

 • Názov fakturačnej položky: pole nie je povinné, ale táto hodnota sa vytlačí vo faktúre ako názov položky fakturácie. Pokiaľ nebude vyplnené, použije sa názov udalosti a počet objednaných lístkov.
 • Cena nez DPH, DPH, Cena s DPH, Mena: cena spoločnej objednávky za všetky lístky. Môže byť napríklad nulová, alebo so zľavou.
 • Rezervácia do: platnosť, do kedy je možné voucher uplatniť.
 • Stav po uplynutí rezervácie: Pokiaľ si užívateľ voucher v danej lehote neuplatní, lístky sa nastavia do zvoleného stavu (Blokovaný - nie je možné zakúpiť, Voľný - léstok voľný na predaj)

Po vytvorení hromadného vouchra sa zobrazí info hláška z kódom vouchra, ktorý je potrebné zaslať objednávateľovi.

Info o úspešnom vytvorení hromadného vouchra s jeho kódom.

Lístky hromadného vouchra su v stave "Rezervovaný na voucher" opäť s informáciou, ktorému hromadnému vouchru patria.

Detail lístka rezervovaného na hromadný voucher.

Ak objednávateľ uplatní hromadný voucher, všetky rezervované lístky sa prepnú do stavu "Predaný" a každému z nich bude vygenerovaný "voucher na lístok". Všetky kódy vouchrov na lístok budú zaslané courier správou objednávateľovi. Administrátor vie tieto kódy získať z formulára detailu lístka.

Lístok na ktorom bol uplatnený hromadný vocuher a má vygenerovaný kód vouchra na lístok.Voucher na lístok

Vouchre na lístok dostane obejdnávateľ hromadného vouchra po jeho zaplatení courier správou. Ak si voucher na lístok uplatní niektorí zo Sportnet užívateľov, ktorý ho dostal od objednívateľa, stav lístka sa zmení na "Predaný" s informáciou o hromadnom vouchri, vouchri na ticket a o užívateľovi, ktorý si ho uplatnil. Takto nastavení lístok je možné použiť na vstup na udalosť (prechod cez turniket).

Detail lístka na ktorom bol uplatnený voucher na lístok.
Mohlo by vás zaujímať

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Administrácia otázok a testov

19.6.2020